PROCES-VERBAL de deschidere a ofertelor

Scris de Super User Publicat: Vineri, 22 Februarie 2019 12:00 Accesări: 1297

PROCES-VERBAL de deschidere a ofertelor
Incheiat astazi  22 februarie 2019,orele 12.00.

la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, cu privire la licitatia publica, cu strigare, avand ca obiect inchirierea unui spatiu in suprafata totala de 107,25 m.p., aflat in incinta „Cladire-Dispensar Medical Uman”situat in comuna Otesani, satul Otesani, judetul Valcea, aflat in domeniul public al comunei Otesani, cu destinatia de cabinet medical-medicina de familie.

Comisia de evaluare a ofertelor, este desemnata prin Dispozitia Primarului Comunei Otesani cu nr.53 din 20 februarie 2019, in urmatoarea componenta:

      1.Nicolae Victor Valeriu- Inspector principal- presedinte comisie cu drept de vot;

 1. Funaru Mihaela Iulia-Consilier superior-membru;

      3.Bondoc Elena Eliodora-Secretar comuna-membru;

      4.Gheciu Davidescu Mihaela Andreea-Consilier asistent-membru;

      5.Bigioi Ileana-Referent asistent-membru,

La sedinta de licitatie, participa urmatorii ofertanti:

 1. Doamna Miron Elena Cristina;
 2. Doamna Cristea Camelia, prin imputernicit Ciuca Ani-Anduta, conform Procurii Speciale nr. 626 din 15 februarie 2019, incheiata de Biroul Individual Notarial Tinta Gheorghe – sediul Corabia, Strada Cuza Voda, nr.78, judetul Olt.

In continuare, Comisia de evaluare, procedeaza la verificarea indeplinirii conditiilor privind procedura de inchiriere, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Otesani cu nr. 11/2018.

Comisia d evaluare constata ca anuntul privind organizarea licitatiei a fost adus la cunostiinta publica prin urmatoarele modalitati:

 1. publicare intr-un cotidian de circulatie locala, respectiv anuntul a fost publicat in ziarul „Ramnicu Valcea Week”, anul V, numarul 229,11-17 februarie 2019;
 2. anuntul de licitatie inregistrat sub nr. 666 din 11 februarie 2019 a fost afisat la sediul institutiei , conform procesului verbal de afisare nr. 667 din 11 februarie 2019;
 3. anuntul de licitatie a fost postat pe site-ul institutiei, respectiv pe adresa otesani.ro, in data de 11 februarie 2019.

Avand in vedere prevederile caietului de sarcini, ce constituie anexa nr.3. la Hotararea Consiliului Local Otesani nr. 11 /2019, Comisia de evaluare constata ca anuntul privind organizarea licitatiei s-a facut cu respectarea termenului de 10 zile calendaristice inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei (data licitatiei: 22 februarie 2019, orele 12.00).

In continuare, licitatia urmeaza sa se desfasoare in conformitate cu conditiile prevazute in Hotararea Consiliului Local Otesani nr. 11 /2019.

Comisia de evaluare constata ca la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, au fost depuse urmatoarele documentatii:

 1. Documentatia depusa de catre doamna Cristea Camelia, inregistrata la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, sub nr.807 din 19 februarie 2019, ora 11.57;
 2. Documentatia depusa de catre doamna Miron Elena- Cristina, inregistrata la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, sub nr.821 din 20 februarie 2019, ora 9.15;

Comisia de evaluare constata ca ambele oferte sunt depuse in termenul legal de depunere ( data limita de depunere a ofertelor fiind 21 februarie 2019, orele 12.00).

In continuare, Comisia de evaluare procedeaza la verificarea documentelor de eligibilitate, depuse de catre fiecare ofertant in parte, dupa cum urmeaza:

Ofertantul Cristea Camelia, a depus cu urmatoarele:

 1. Certificat de medic specialist medicina de familie seria S1 numar 034518;
 2. CI- copie legalizata;
 3. Cazier judiciar nr. 19319775 din 12.02.2019;
 4. Certificat de atestare fiscala  la bugetul local nr. 47231 eliberat la data de 13.02.2019;
 5. Certificat de atestare fiscala la bugetul de stat nr. 2840242123606 din 12.02.2019;
 6. Declaratie de participare la procedura;
 7. Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini;
 8. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale;
 9. Dovada achitare contravaloare documentatie de atribuire( caiet sarcini), chitanta seria 171931/2019 Nr.0000639 / 15.02.2019 ;
 10. Dovada plata garantie de participare la licitatie chitanta seria 171931/2019 Nr.0000701 / 19.02.2019;
 11. Formular F3-Lista cu cantitati de lucrari , pe categorii de lucrari.

Ofertantul  Miron Elena-Cristina, a depus urmatoarele:

 1. Certificat de medic specialist medicina de familie seria S1 numar 040611;
 2. CI- copie legalizata;
 3. Cazier judiciar nr. 19386892 din 18.02.2019;
 4. Certificat de atestare fiscala  la bugetul local nr.120 eliberat la data de 19.02.2019;
 5. Declaratie de participare la procedura;
 6. Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini;
 7. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale;
 8. Dovada achitare contravaloare documentatie de atribuire (caiet sarcini), chitanta seria 171931/2019 Nr.0000636 / 14.02.2019 ;
 9. Dovada plata garantie de participare la licitatie chitanta seria 171931/2019 Nr.0000711 / 20.02.2019;
 10. Formular F3-Lista cu cantitati de lucrari , pe categorii de lucrari.

Avand in vedere documentele solicitate in documentatia de atribuire si analizand documentele depuse de catre ofertanti, Comisia considera ca sunt indeplinite toate conditiile de eligibilitate,respectiv toti ofertantii indeplinesc conditiile de eligibilitate, fapt pentru care ofertele depuse sunt declarate admisibile din punct de vedere al documentelor de calificare, urmand a se trece la etapa propriu-zisa a licitatiei, respectiv oferta de pret.

Comisia de evaluare hotaraste ca lucrarile de evaluare sa fie continuate, cu etapa de oferte de pret, dupa un interval de 30 de minute, timp in care comisia va aduce la cunostiinta publica procesul – verbal de deschidere a ofertelor ( verificarea documentelor de eligibilitate), intocmind in acest sens un proces verbal de afisare.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal azi 22 februarie 2019, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, intr-un singur exemplar original.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (proces verbal inchiriere nr.1.pdf)proces verbal inchiriere nr.1.pdf