Dispozitiile Primarului

Dispoziția nr.161 privitoare la: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, pentru sedinţa ordinară, în data de 29 IUNIE 2023.

Publicat: Marți, 20 Iunie 2023 09:18 Accesări: 116

D I S P O Z I Ţ I A NR. 161.

PRIVITOR LA: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, pentru sedinţa ordinară, în data de 29 IUNIE 2023.

Primarul comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, - MIRCEA OPRISOR -;

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(1)., art.134. alin.(1). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local Otesani,in sedinta ordinara, publica, pentru data de 29 iunie 2023,orele 12.00,la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea;
In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

D I S P O Z I Ţ I E

 

Art.1.(1).- Se convocă în sedinţa ordinară,publica, Consiliul local al Comunei Oteşani, judetul Vâlcea, pentru data de 29 iunie 2023, orele 12.00, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.
(2)-Sedinta se va desfasura prin participarea fizica a membrilor Consiliului Local.
Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani in format letric si electronic.
Art.3.-Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Otesani.
Art.4.-Cu privire la proiectele de hotarari mentionate, se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.-Secretarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, respectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor membrilor Consiliului Local, precum si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.