Dispozitiile Primarului

Dispozitia nr. 54 privitoare la: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani,judeţul Vâlcea, pentru sedinţa extraordinară, în data de 22 februarie 2024.

Publicat: Joi, 15 Februarie 2024 09:56 Accesări: 167

Primarul comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, - MIRCEA OPRISOR

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(2).lit.a)., art.134. alin.(1). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoca in sedinta extraordinara, publica, Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, pentru data de 22 februarie 2024, orele 12.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, judetul Valcea;
In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

 D I S P O Z I Ţ I E

Art.1.- Se convocă în sedinţa extraordinară,publica, Consiliul local al Comunei Oteşani, judetul Vâlcea, pentru data de 22 februarie 2024, orele 12.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, judetul Valcea, cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.
Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani in format letric si electronic.
Art.3.-Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Otesani.
Art.4.-Cu privire la proiectele de hotarare mentionate, se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.-Secretarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, respectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor membrilor Consiliului Local, precum si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate.

 

ANEXA LA DISPOZITIA PRIMARULUI
NR.54 DIN 15.02.2024.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 22 FEBRUARIE 2024.

1.- Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara.
Prezinta Bondoc Elena Eliodora –secretar general–
2.- Informare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara.
Prezinta Oprisor Mircea – primar –
3.-Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu și retur pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul UAT comuna Otesani, județul Vâlcea. Initiator primar - se trimite spre avizare comisiilor de specialitate administratie publica-juridica si buget-finante.
4.-Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului de incluziune apți de muncă, potrivit Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024. Initiator primar - se trimite spre avizare comisiilor de specialitate administratie publica-juridica, buget-finante si cultura, invatamant si protectie sociala.
5.-Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV 2023 şi stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Otesani. Initiator primar - se trimite spre avizare comisiilor de specialitate administratie publica-juridica, buget-finante si cultura, invatamant si protectie sociala.
6.-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani, ale serviciilor si institutiilor din subordinea Consiliului Local al Comunei Otesani, judetul Valcea. Initiator primar - se trimite spre avizare comisiilor de specialitate administratie publica-juridica, buget-finante si cultura, invatamant si protectie sociala.
7.-Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Otesani, judetul Valcea. Initiator primar - se trimite spre avizare comisiilor de specialitate administratie publica-juridica, buget-finante .
8.-Diverse.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.