Dispozitiile Primarului

Dispozitia nr. 79 privitoare la: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, pentru sedinţa extraordinară de indata, în data de 05 martie 2024

Publicat: Marți, 05 Martie 2024 14:14 Accesări: 98

Primarul comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, - MIRCEA OPRISOR -;

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(2). lit.a)., art.134. alin.(1). lit.a). , alin.(4). alin.(5). si art.155. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca in sedinta extraordinara, publica, de indata, Consiliul local al comunei Otesani, pentru data de 05 martie 2024, orele 12.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, judetul Valcea;
Potrivit art.134. alin.(4). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ” In caz de forta majora si/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orasului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru sedinta extraordinara, prin exceptie de la prevederile alin. (3). lit. b)., se face de indata”.

Urgenta care justifica convocarea de indata a sedintei Consiliului Local al Comunei Otesani este generata de necesitatea participarii comunei Otesani, judetul Valcea, in cadrul „Programului-cheie 1”, surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare, cu proiectul denumit ,, INFIINTAREA UNEI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU AUTOCONSUM, PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE IN COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA ”, avand in vedere ca data limita de depunere a proiectelor este 06.03.2024, ora 17.00, conform Ghidului Solicitantului privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitantii din sectorul public din cadrul „ Programului cheie 1” Surse regenerabile de energie si stocarea energiei din Fondul de modernizare, aprobat prin OME nr.1431/2023;

In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

D I S P O Z I Ţ I E

Art.1.(1)- Se convocă în sedinţa extraordinară, publica, de indata, Consiliul local al Comunei Oteşani, judetul Vâlcea, pentru data de 05 martie 2024, orele 12.00, la sediul caminului Cultural Otesani, judetul Valcea, cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.
(2)-Sedinta se va desfasura prin participarea fizica a membrilor Consiliului Local.
Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani in format letric.Art.3.-Proiectul de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi, insotit de documentele prevazute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Otesani.
Art.4.-Cu privire la proiectul de hotarare mentionat, se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.-Secretarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, respectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor membrilor Consiliului Local, precum si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.