Dispozitiile Primarului

Dispozitia nr. 86 privitoare la Suplimentarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Otesani, pentru data de 14 martie 2024

Publicat: Joi, 14 Martie 2024 08:57 Accesări: 119

Avand in vedere:

  • Hotararea Guvernului nr.999 din 20 octombrie 2023 pentru aprobarea Listei unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și a unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanțarea Programului în anul 2023 și a repartizării acesteia pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale;
  • Hotararea Guvernului nr.24/2024 privind instituirea Programului Național "Masă sănătoasă";
  • Hotararea Guvernului nr.177/2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului naţional "Masă sănătoasă";

În scopul asigurării continuității intervenției acordate prin Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, cele 450 de unități de învățământ preuniversitar beneficiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2023 pentru aprobarea Listei unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și a unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanțarea Programului în anul 2023 și a repartizării acesteia pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, sunt incluse, de drept, în PNMS, pentru anul 2024;

-Contestatia administrativa - plangerea prealabila formulata de domnul Miron Ion, prin avocat, privind revocarea Hotararii Consiliului Local Otesani nr.8 din 31 ianuarie 2024, inregistrata la sediul Primariei Comunei Otesani sub nr.1033 din 21 februarie 2024;

Vazand ca termenul de solutionare este de 30 de zile, potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul amdinistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, termen ce se implineste la data de 21 martie 2024;

Vazand ca ordinea de zi se suplimenteaza numai pentru probleme urgente, potrivit art.135. alin.(8). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si tinand cont de faptul de cele mentionate mai sus, se impune suplimentarea proiectului ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Otesani din data de 14 martie 2024, orele 12.00, convocat prin Dispozitia primarului nr.80 din 08 martie 2024;

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(2). lit.a)., art.134. alin.(1). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

D I S P O Z I Ţ I E

Art.1.- Se suplimenteaza proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Otesani din data de 14 martie 2024, orele 12.00, convocat prin Dispozitia primarului nr.80 din 08 martie 2024, cu proiectul de hotarare si informarea, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta.

Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani in format letric.

Art.3.-Proiectul de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi, insotit de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Otesani.

Art.4.-Cu privire la proiectul de hotarare mentionat, se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.-Secretarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, respectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor membrilor Consiliului Local, precum si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate.  

SUPLIMENTAREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14 MARTIE 2024.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale Carstanesti, din comuna Otesani, judetul Valcea, inclusi in cadrul Programului National ,,Masa Sanatoasa”. Initiator primar Oprisor Mircea - se trimite spre avizare comisiilor de specialitate administratie publica-juridica, buget-finante si cultura, invatamant si protectie sociala.
  2. Informarea nr.1033 din 21 februarie 2024 a domnului Miron Ion - plangere prealabila privind revocarea hotararii consiliului local nr.8 din 31 ianuarie 2024 privind eliberarea din functia de viceprimar al comunei Otesani , judetul Valcea, a domnului MIRON Ion.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.