Dispozitiile Primarului

Dispoziția nr. 125 privitoare la Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, pentru sedinţa extraordinară, în data de 10 mai 2024.

Publicat: Marți, 30 Aprilie 2024 21:14 Accesări: 57

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(2). lit.a)., art.134. alin.(1). lit.a). din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoca in sedinta extraordinara, publica, Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, pentru data de 10 mai 2024, orele 10.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, judetul Valcea;

In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

D I S P O Z I Ţ I E

Art.1.- Se convocă în sedinţa extraordinară, publica, Consiliul local al Comunei Oteşani, judetul Vâlcea, pentru data de 10 mai 2024, orele 10.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, judetul Valcea, cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani in format letric.

Art.3.-Proiectul de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi, insotit de documentele prevazute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Otesani.

Art.4.-Cu privire la proiectul de hotarare mentionat, se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.-Secretarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, respectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor membrilor Consiliului Local, precum si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10 MAI 2024.

 1.- Aprobarea procesului - verbal incheiat in sedinta anterioara.
Prezinta Bondoc Elena Eliodora –secretar general–

2.- Informare privind modul de executare al hotararilor adoptate in sedinta anterioara.
Prezinta  Oprisor  Mircea – primar –

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului Local Otesani pentru cheltuielile cu masa calda servita elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Carstanesti, pentru anul scolar 2024-2025.. Initiator primar - se trimite spre avizare comisiilor de specialitate administratie publica-juridic, buget-finante si cultura, invatamant si protectie sociala.   

4.- Diverse.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.