Dispozitiile Primarului

Dispoziția nr.156 privitoare la: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, pentru sedinţa ordinară, în data de 27 IUNIE 2024

Publicat: Joi, 20 Iunie 2024 14:05 Accesări: 71

Primarul comunei Oteşani, judeţul Vâlcea,  -  MIRCEA OPRISOR -;

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(1)., art.134. alin.(1). lit.a). din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local Otesani,in sedinta ordinara, publica, pentru data de 27 iunie 2024,orele 12.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, judetul Valcea;

In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

D I S P O Z I Ţ I E

Art.1.(1).- Se convocă în sedinţa ordinară, publica, Consiliul local al Comunei Oteşani, judetul Vâlcea, pentru data de 27 iunie 2024, orele 12.00, la sediul Caminului Cultural Otesani , judetul Valcea, cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

(2)-Sedinta se va desfasura prin participarea fizica a membrilor Consiliului Local.

Art.2.-Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintei sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai Consiliului Local al Comunei Otesani in format letric si electronic.

Art.3.-Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Otesani.

Art.4.-Cu privire la proiectele de hotarari mentionate, se pot formula si depune amendamente in conditiile art.138. alin.(12). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.-Secretarul general al comunei Otesani va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, respectiv o va face publica prin afisare, o va comunica tuturor membrilor Consiliului Local, precum si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.