Concursul de recrutare pentru Inspector, clasa I, gradul profesional debutant

Scris de Super User Publicat: Vineri, 29 Septembrie 2017 13:05 Accesări: 186

ANUNT

 

PRIMĂRIA COMUNEI OTEŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

 

organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie, vacantă, pe perioada nedeterminata, de: Inspector,clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul financiar contabil, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oteşani, judeţul Vâlcea.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, în data de 14 noiembrie 2017,orele 10.00- proba scrisă şi în data de 16 noiembrie 2017,orele 13.00-interviul.

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere : în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României,Partea a III-a,la sediul Primăriei Comunei Oteşani ( registratura Primăriei), judeţul Vâlcea.

Probe pentru concurs:
Concursul consta in trei probe si anume:

 • Selectia dosarelor (neindeplinirea unei conditii generale de concurs sau a unei conditii specifice de concurs atrage automat eliminarea) ;
 • Proba scrisa ;
 • Interviul.

Conditii specifice de participare:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice;

Conditii generale:

 • Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conditii de desfasurare a concursului:

 • Concursul (proba scrisa) se va desfasura in data de 14 noiembrie 2017, orele 10.00, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.
 • Concursul (interviul) se va desfasura in data de 16 noiembrie 2017,orele 13.00, la sediul Primariei Comunei Otesani,judetul Valcea.
 • Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României,Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Oteşani (registratura Primăriei), judeţul Vâlcea.
 • Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008,pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,dupa cum urmeaza :
  1. formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 ( pus la dispozitie de catre secretarul comunei Otesani) ;
  2. copia actului de identitate ;
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz,in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice ( daca este cazul) ;
  5. cazierul judiciar ;
  6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ;
  7. declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale,care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Actele enumerate mai sus vor fi puse intr-un dosar cu sina,care se va depune la Registratura Primariei Comunei Otesani,judetul Valcea.

Bibliografia stabilita, conditiile de participare la concurs si actele solicitate la dosarul de inscriere se afiseaza la sediul Primariei Comunei Otesani,judetul Valcea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Oteşani,judeţul Vâlcea sau la nr. de telefon 0250/860676.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (anunt concurs primaria DE AFISAT.pdf)Concurs de recrutare pentru Inspector,clasa I, gradul profesional debutantConcursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de executie, vacantă, pe perioada nedeterminata, de: Inspector,clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul financiar contabil, taxe si impozite