Concurs de recrutare pentru ocuparea functilor de Inspectori, la Compartimentul financiar contabil

Scris de Super User Publicat: Joi, 23 Noiembrie 2017 09:55 Accesări: 193

A N U N T

PRIMĂRIA COMUNEI OTEŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante

A. Funcţia publică de execuţie, vacantă, de Inspector,clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul financiar contabil, taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oteşani,judeţul Vâlcea.

Concursul se va desfasura la sediul Primăriei Comunei Oteşani şi va avea 3 etape:

 • selecţia dosarelor de înscriere ;
 • proba scrisă ;
 • interviul.

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a III-a., respectiv în perioada 23 noiembrie 2017 - 12 decembrie 2017.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, astfel : proba scrisă va avea loc în data de 27 decembrie 2017,orele 10.00, iar interviul va avea loc în data de 29 decembrie 2017,orele 13.00.

Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul financiar contabil, taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oteşani,participanţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi următoarele condiţii specifice :

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49. alin.(1). din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 761/2017:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. cazierul judiciar;
 10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

B. Funcţia publică de execuţie, vacantă, de Inspector,clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul financiar contabil, taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oteşani, judeţul Vâlcea.

           Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Oteşani şi va avea 3 etape:

 • selecţia dosarelor de înscriere ;
 • proba scrisă ;

           Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a III-a., respectiv în perioada 23 noiembrie 2017 - 12 decembrie 2017.

           Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, astfel : proba scrisă va avea loc în data de 27 decembrie 2017,orele 10.00, iar interviul va avea loc în data de 29 decembrie 2017,orele 13.00.

          Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de Inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul financiar contabil, taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oteşani,participanţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi următoarele condiţii specifice :

          -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice;

          - vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an ;

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49. alin.(1). din Hotărîrea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 761/2017:

1.formularul de înscriere;

 1. curriculum vitae, modelul comun european;
 2. copia actului de identitate;
 3. copii ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 4. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţ ei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţ iei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţ iilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţ a care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

          Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Anunt Angajare.pdf)Anunt ConcursConcurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de Inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul financiar contabil, taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Download-ează fișierul (FORMULAR DE ÎNSCRIERE.pdf)Formular de inscriereFormular de inscriere la concurs
Download-ează fișierul (model adeverinta.pdf)Model AdeverintaModel pentru adeverinta
Download-ează fișierul (OPIS documente inscriere la concurs.pdf)OPIS DocumenteOPIS documente necesare pentru inscriere la concurs