Concurs pentru ocuparea unor functii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oteşani

Scris de Super User Publicat: Joi, 11 Februarie 2021 09:08 Accesări: 125

ANUNŢ

în conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) și art.618 alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.39 alin. (11) și (2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

PRIMĂRIA COMUNEI OTESANI, judeţul VALCEA, cu sediul în Comuna Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, organizează  concurs de recrutare, pentru ocuparea unor functii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oteşani, după cum urmează:

 1. Compartiment Asistenţă Socială:
 • 1 funcţie publică de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : fara vechime;
 1. Compartiment Urbansim-Situaţii de Urgenţă:

1 funcţie publica de execuţie, vacanta, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant  (cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului);

Conditii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul arhitecturii, urbanismului sau ingineriei civile;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : fara vechime.

1 funcţie publica de execuţie, vacanta, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant (cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă);

Conditii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : fara vechime.

 

CONCURSUL SE ORGANIZEAZĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI OTESANI, JUDETUL VALCEA.

Condiţii generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

            Probele stabilite pentru concurs, în temeiul art.618 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, sunt următoarele:

 • selecția dosarelorde înscriere – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, potrivit art.50 alin.(1) din H.G. nr.611/2018;
 • Proba scrisă se va desfăşura  în data de 18.03.2021, ora  10:00.
 • Proba interviu se va desfăşura  în data de 23.03.2021,ora 13:00.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București și pe site-ul Primăriei Comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, respectiv in perioada 11.02.2021 – 02.03.2021, orele 16.00.

Acestea vor conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 (respectiv anexa nr.4 la H.G. nr.761/2017 – actualizată prin raportarea la prevederile art.465 alin.(1) lit. i), j) și k) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
 2. curriculum vitae,modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor     specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,  management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz – nu este obligatoriu;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice – precum și situația disciplinară;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare (conform art. 465 alin.(1) lit.e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică; atestarea se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii), eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului ( va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară – nu este obligatoriu;
 9. cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere – în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 10. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

            Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor de înscriere, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, pentru desfășurarea concursului.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • persoana de contact: secretar general Bondoc Elena Eliodora;
 • telefon 0250860676;
 • e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pagina de internet www.otesani.ro
 • adresa de corespondență: Primaria Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, cod postal 247455

 

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la  Compartimentul Asistenţă Socială, este:

    - Constituţia României, republicată;

   - O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a “ Administratia publica locala”, Titlul I , Titlul V si Titlul VI si Partea a VI-a “ Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice”;

-   Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenireea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            - Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            -Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -Hotararea nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

    -Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

            -Hotararea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - Ordonanta de Urgenta nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -Hotararea de Guvern nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

     Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant (cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului) la  Compartiment Urbansim-Situaţii de Urgenţă:

    - Constituţia României, republicată;

   - O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a “ Administratia publica locala”, Titlul I , Titlul V si Titlul VI si Partea a VI-a “ Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice”;

-   Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenireea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, Cartea a-III-a, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

   Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant (cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă) la  Compartiment Urbansim-Situaţii de Urgenţă:

    - Constituţia României, republicată;

   - O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a “ Administratia publica locala”, Titlul I , Titlul V si Titlul VI si Partea a VI-a “ Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice”;

-   Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenireea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare;
            -Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu completarile si modificarile ulterioare;

            -Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare;
            -Legea nr. 481/ 2004, republicată privind protecţia civilă;
            -Ordinul nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, incadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

 

PRIMAR,

OPRISOR MIRCEA.