Concurs de recrutare, pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacanta, pe perioada nedeterminata, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant.

Publicat: Marți, 17 August 2021 11:54 Accesări: 430

Primaria Comunei Otesani, judetul Valcea, cu sediul in comuna Otesani, satul Otesani, judetul Valcea, in temeiul art.618. alin.(2). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,organizeaza concurs de recrutare, pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacanta, pe perioada nedeterminata, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani, dupa cum urmeaza:

Compartiment Juridic:

1 funcţie publică de execuţie, vacantă, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : fara vechime.

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

CONCURSUL SE ORGANIZEAZĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI OTESANI, JUDETUL VALCEA.

Condiţii generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Probele stabilite pentru concurs, în temeiul art.618 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt următoarele:

 • selecția dosarelorde înscriere – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, potrivit art.50 alin.(1) din H.G. nr.611/2018;
 • PROBA SCRISĂ – se va susține în data de 16 septembrie 2021, ora 1000;
 • INTERVIUL –se va susține în data de 20 septembrie 2021, ora 1300;

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București și pe site-ul Primăriei Comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, respectiv in perioada 17.08.2021-06.09.2021, orele 16.00.

Acestea vor conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor     specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice – precum și situația disciplinară;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere – în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

            Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor de înscriere, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, pentru desfășurarea concursului.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • persoana de contact: secretar general Bondoc Elena-Eliodora;
 • telefon 0250860676;
 • e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pagina de internet www.otesani.ro
 • adresa de corespondență: Primaria Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, cod postal 247455

Bibliografia pentru funcţia publică de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la  Compartimentul Juridica, este:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a “ Administratia publica locala”, Partea a V-a “ Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale », Partea a VI-a “ Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice” si Partea a VII a « Raspunderea administrativa »;
 3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 4. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare : Cartea a III a  Despre bunuri ( art.535-art.952), cartea a V a Despre obligatii ( art.1164-art.2500), Cartea a VI-a Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor ( art.2500-art.2556);
 5. Legea nr. 554/2004 –Legea Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările şi completările ulterioare;
 6. Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 8. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 9. Hotararea Guvernului nr.890/2005 privind Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 10. Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 11. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 12. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota : Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

 Tematica pentru funcţia publică de execuţie, vacantă, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la  Compartimentul Juridica, este:

 • Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici.
 • Evaluarea si cariera functionarilor publici si a personalului contractual.
 • Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici.
 • Suspendarea raportului de serviciu al functionarilor publici.
 • Incetarea raportului de serviciu al functionarilor publci.
 • Activitatea consilierului juridic ( atributii, competente, raspunderi).
 • Reprezentarea intereselor angajatorului in fara instantelor de judecata, a autoritatilor si institutiilor publice.
 • Comunicarea institutionala. Relatii ierarhice.
 • Comunicarea interpersonala.
 • Contenciosul administraiv.
 • Atributiile Primarului si Consiliului local.
 • Informatiile de interes public.
 • Elaborarea deciziei in institutia publica.
 • Regimul proprietatilor in Romania.
 • Regimul juridic al raporturilor de munca.
 • Recuperare debite ( proceduri, formalitati).
 • Contracte civile si comerciale (avizare, clauze, raspundere contractuala).
 • Regimul juridic al achizitiilor publice. Proceduri.
 • Cost si pret in achizitii.

Atributiile din fisa postului:

 1. Formularea cererilor de chemare în judecată la sesizarea scrisă a compartimentelor din cadrul aparatului de  specialitate al primarului comunei, întâmpinărilor şi a altor acte procesuale adresate instanţelor judecătoreşti în cauzele în care autoritatile administratiei publice locale sunt parti litigante;
 2. Apararea drepturile si interesele legitime ale autoritatilor administratiei publice locale (Consiliul Local, Primaria comunei) si reprezentarea acestora în toate litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmarire penala şi a altor organe cu atributii jurisdicţionale;
 3. Apararea drepturile si interesele legitime ale Comunei si reprezentarea, prin delegare, a acestuia în toate litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmarire penala şi a altor organe cu atributii jurisdicţionale;
 4. Asigurarea consilierii juridice a compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei;
 5. Exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti ce privesc unitatea administrativ teritoriala si autoritatile administratiei publice locale;
 6. Colaborarea cu compartimentele din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului comunei la întocmirea proiectelor de acte administrative: dispoziţii ale Primarului comunei şi hotărâri ale Consiliului Local
 7. Asigura asistenta de specialitate persoanelor varstnice in fata notarului public conform prevederilor Legii nr. 17 / 2001;
 8. Intocmirea proiectelor contractelor de achizitii publice, contractelor de concesiune de lucrări publice şi contractelor de concesiune de servicii pentru care s-au demarat procedurile prevazute de dispozitiile legale in vigoare;
 9. Vizarea pentru legalitate a contractele de achizitii publice, contractele de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii in care comuna este parte contractanta;
 10. Organizarea si tinerea la zi a registrelor cu evidenta litigiilor inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti si a termenelor de judecata;
 11. Alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al comunei, dispoziţii ale Primarului comunei;
 12. Răspunde întocmai şi la timp la corespondenţa  adresată Primăriei Oteşani de către    persoane fizice sau persoane juridice ,ce ţine de competenţa sa şi răspunde de corectitudinea datelor transmise, formulând răspunsuri profesioniste ,întemeiate pe texte din actele normative în vigoare,
 13. În fiecare an ,în luna ianuarie,întocmeşte inventarul cu documentele create, conform Nomenclatorului pe termene de păstrare şi le predă responsabilului cu arhiva pe bază de proces verbal de predare-primire,
 14. Răspunde de îndeplinirea în termen şi de bună calitate a tuturor atribuţiilor stabilite,
 15. Raspunde,în condiţiile legii, de păstrarea secretului de serviciu şi de stat,precum şi de  materialele şi documentele la care are acces,
 16. Răspunde după caz ,în condiţiile legii,material,administrativ,civil sau penal,pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce îi revin,
 17. Indeplineste si alte atributii date in sarcina sa de catre primar sau care rezulta din alte acte normative.

 

PRIMAR,
OPRISOR MIRCEA.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.