Publicat: Vineri, 22 Februarie 2019 12:00 Accesări: 4842

PROCES-VERBAL de deschidere a ofertelor
Incheiat astazi  22 februarie 2019,orele 12.00.

la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, cu privire la licitatia publica, cu strigare, avand ca obiect inchirierea unui spatiu in suprafata totala de 107,25 m.p., aflat in incinta „Cladire-Dispensar Medical Uman”situat in comuna Otesani, satul Otesani, judetul Valcea, aflat in domeniul public al comunei Otesani, cu destinatia de cabinet medical-medicina de familie.

Comisia de evaluare a ofertelor, este desemnata prin Dispozitia Primarului Comunei Otesani cu nr.53 din 20 februarie 2019, in urmatoarea componenta:

      1.Nicolae Victor Valeriu- Inspector principal- presedinte comisie cu drept de vot;

 1. Funaru Mihaela Iulia-Consilier superior-membru;

      3.Bondoc Elena Eliodora-Secretar comuna-membru;

      4.Gheciu Davidescu Mihaela Andreea-Consilier asistent-membru;

      5.Bigioi Ileana-Referent asistent-membru,

La sedinta de licitatie, participa urmatorii ofertanti:

 1. Doamna Miron Elena Cristina;
 2. Doamna Cristea Camelia, prin imputernicit Ciuca Ani-Anduta, conform Procurii Speciale nr. 626 din 15 februarie 2019, incheiata de Biroul Individual Notarial Tinta Gheorghe – sediul Corabia, Strada Cuza Voda, nr.78, judetul Olt.

In continuare, Comisia de evaluare, procedeaza la verificarea indeplinirii conditiilor privind procedura de inchiriere, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Otesani cu nr. 11/2018.

Comisia d evaluare constata ca anuntul privind organizarea licitatiei a fost adus la cunostiinta publica prin urmatoarele modalitati:

 1. publicare intr-un cotidian de circulatie locala, respectiv anuntul a fost publicat in ziarul „Ramnicu Valcea Week”, anul V, numarul 229,11-17 februarie 2019;
 2. anuntul de licitatie inregistrat sub nr. 666 din 11 februarie 2019 a fost afisat la sediul institutiei , conform procesului verbal de afisare nr. 667 din 11 februarie 2019;
 3. anuntul de licitatie a fost postat pe site-ul institutiei, respectiv pe adresa otesani.ro, in data de 11 februarie 2019.

Avand in vedere prevederile caietului de sarcini, ce constituie anexa nr.3. la Hotararea Consiliului Local Otesani nr. 11 /2019, Comisia de evaluare constata ca anuntul privind organizarea licitatiei s-a facut cu respectarea termenului de 10 zile calendaristice inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei (data licitatiei: 22 februarie 2019, orele 12.00).

In continuare, licitatia urmeaza sa se desfasoare in conformitate cu conditiile prevazute in Hotararea Consiliului Local Otesani nr. 11 /2019.

Comisia de evaluare constata ca la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, au fost depuse urmatoarele documentatii:

 1. Documentatia depusa de catre doamna Cristea Camelia, inregistrata la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, sub nr.807 din 19 februarie 2019, ora 11.57;
 2. Documentatia depusa de catre doamna Miron Elena- Cristina, inregistrata la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, sub nr.821 din 20 februarie 2019, ora 9.15;

Comisia de evaluare constata ca ambele oferte sunt depuse in termenul legal de depunere ( data limita de depunere a ofertelor fiind 21 februarie 2019, orele 12.00).

In continuare, Comisia de evaluare procedeaza la verificarea documentelor de eligibilitate, depuse de catre fiecare ofertant in parte, dupa cum urmeaza:

Ofertantul Cristea Camelia, a depus cu urmatoarele:

 1. Certificat de medic specialist medicina de familie seria S1 numar 034518;
 2. CI- copie legalizata;
 3. Cazier judiciar nr. 19319775 din 12.02.2019;
 4. Certificat de atestare fiscala  la bugetul local nr. 47231 eliberat la data de 13.02.2019;
 5. Certificat de atestare fiscala la bugetul de stat nr. 2840242123606 din 12.02.2019;
 6. Declaratie de participare la procedura;
 7. Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini;
 8. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale;
 9. Dovada achitare contravaloare documentatie de atribuire( caiet sarcini), chitanta seria 171931/2019 Nr.0000639 / 15.02.2019 ;
 10. Dovada plata garantie de participare la licitatie chitanta seria 171931/2019 Nr.0000701 / 19.02.2019;
 11. Formular F3-Lista cu cantitati de lucrari , pe categorii de lucrari.

Ofertantul  Miron Elena-Cristina, a depus urmatoarele:

 1. Certificat de medic specialist medicina de familie seria S1 numar 040611;
 2. CI- copie legalizata;
 3. Cazier judiciar nr. 19386892 din 18.02.2019;
 4. Certificat de atestare fiscala  la bugetul local nr.120 eliberat la data de 19.02.2019;
 5. Declaratie de participare la procedura;
 6. Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini;
 7. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale;
 8. Dovada achitare contravaloare documentatie de atribuire (caiet sarcini), chitanta seria 171931/2019 Nr.0000636 / 14.02.2019 ;
 9. Dovada plata garantie de participare la licitatie chitanta seria 171931/2019 Nr.0000711 / 20.02.2019;
 10. Formular F3-Lista cu cantitati de lucrari , pe categorii de lucrari.

Avand in vedere documentele solicitate in documentatia de atribuire si analizand documentele depuse de catre ofertanti, Comisia considera ca sunt indeplinite toate conditiile de eligibilitate,respectiv toti ofertantii indeplinesc conditiile de eligibilitate, fapt pentru care ofertele depuse sunt declarate admisibile din punct de vedere al documentelor de calificare, urmand a se trece la etapa propriu-zisa a licitatiei, respectiv oferta de pret.

Comisia de evaluare hotaraste ca lucrarile de evaluare sa fie continuate, cu etapa de oferte de pret, dupa un interval de 30 de minute, timp in care comisia va aduce la cunostiinta publica procesul – verbal de deschidere a ofertelor ( verificarea documentelor de eligibilitate), intocmind in acest sens un proces verbal de afisare.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal azi 22 februarie 2019, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, intr-un singur exemplar original.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (proces verbal inchiriere nr.1.pdf)proces verbal inchiriere nr.1.pdf 
Publicat: Luni, 11 Februarie 2019 12:15 Accesări: 1215

ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE

pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 107,25 m.p., aflat in incinta "Cladire Dispensar Medical Uman", situata in comuna Otesani, judetul Valcea, aflat in domeniul public al comunei Otesani, cu destinatia de cabinet medical-medicina de familie.

Perioada de inchiriere este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire prin act aditional. Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in caietul de sarcini, care poate fi procurat de la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea,
Compartimentul achizitii publice.

Pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice, romane sau straine, care indeplinesc conditiile prevazute in caietul de sarcini.

Contravaloarea documentatiei de atribuire se va achita la Compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.

Garantia de participare este in cuanum de 190 lei care se va plati fie prin depunere in numerar la casieria Primariei Comunei Otesani, fie prin virament bancar in contul R032TREZ6745006XXX000374, deschis la Trezoreria orasului Horezu, cu specificatia « Garantie de participare la licitatia pentru inchiriere « Cladire Dispensarul Medical Uman», situat in comuna Otesani, satul Otesani, judetul Valcea».

Nivelul minim al chiriei lunare este de 190 lei/luna, iar pasul de strigare este de 5lei/luna.

Ofertele vor fi depuse, conform specificatiilor din caietul de sarcini, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, la Compartimentul Registratura, pana cel tarziu 21 februarie 2019, ora 12.00.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Anunt licitatie Inchiriere.pdf)Anunt licitatie Inchiriere.pdf 
Publicat: Luni, 01 Octombrie 2018 19:06 Accesări: 1198

DISPOZITIA NR. 182


PRIVITOR LA: Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Otesani, in vederea organizarii si desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (DISPOZITIE SECTII VOTARE.pdf)DISPOZITIE SECTII VOTARE.pdf 
Publicat: Marți, 17 Octombrie 2017 08:00 Accesări: 1379

COMUNA OTESANI, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Pod peste paraul Luncavat, Punctul Valculesti, sat Carstanesti, comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Carstanesti , punctul Valculesti, judetul Valcea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6 si la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, in zilele de luni – vineri, intre orele 09.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6.

Publicat: Marți, 17 Octombrie 2017 08:00 Accesări: 1326

COMUNA OTESANI, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Pod din beton armat in comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Otesani , judetul Valcea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6 si la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, in zilele de luni – vineri, intre orele 09.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6.

Publicat: Luni, 16 Octombrie 2017 09:27 Accesări: 1246

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA OTESANI, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676,intentioneaza sa solicite  de la A.N. “Apele Romane” - Directia Apelor Valcea, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor de construire “ Pod peste paraul Luncavat, Punctul Valculesti, sat Carstanesti, comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Carstanesti , punctul Valculesti, judetul Valcea.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la sediul Primariei Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus-mentionata.

Publicat: Luni, 16 Octombrie 2017 09:26 Accesări: 1260

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA OTESANI, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676,intentioneaza sa solicite  de la A.N. “Apele Romane” - Directia Apelor Valcea, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor de construire “ Pod din beton armat in comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Otesani , judetul Valcea.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la sediul Primariei Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus-mentionata.

Publicat: Joi, 12 Octombrie 2017 09:21 Accesări: 1265

INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA OTESANI, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676,intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” - Directia Apelor Valcea, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor de construire “ Pod din beton armat in comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Otesani , judetul Valcea.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la sediul Primariei Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus-mentionata.

Publicat: Joi, 12 Octombrie 2017 09:19 Accesări: 1866

INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA OTESANI, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676,intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” - Directia Apelor Valcea, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor de construire “ Pod peste paraul Luncavat, Punctul Valculesti, sat Carstanesti, comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Carstanesti, punctul Valculesti, judetul Valcea.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la sediul Primariei Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus-mentionata.

Publicat: Joi, 12 Octombrie 2017 09:17 Accesări: 1726

Anunt

COMUNA OTESANI, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Pod peste paraul Luncavat, Punctul Valculesti, sat Carstanesti, comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Carstanesti, punctul Valculesti, judetul Valcea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6, cod postal 240156, judetul Valcea, zilnic de luni – vineri, intre orele 09.00 -13.00 si la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea , in zilele de luni – vineri, intre orele 09.00-13.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6, cod postal 240156, judetul Valcea, zilnic de luni – vineri, intre orele 09.00 -13.00.